જ્યારે કોઈ માટીમાં ફૂલોના બીજ અંકુરીત ન થાય તો આપણે માટીને સુધારીએ છીએ, નહીં કે ફૂલોના બીજને...

About Imageo

The Best High School

In some countries around the world, teachers and students take it for granted that education is easily accessible. After all, the classrooms are equipped with desks, chairs, white boards, writing utensils, books and so much more limited.

HUMANITIES

Instant access to materials geared toward helping.

SCIENCE

Instant access to materials geared toward helping.

SOCIAL SCIENCES

Instant access to materials geared toward helping.

TECHNOLOGY

Instant access to materials geared toward helping.

Who We are

The Best High School

Images

Finding Courses

Corrupti, nesciunt? Eligendi mollitia, temporibus, repellat reiciendis odit dolorem corporis exercitationem saepe non doloremque.

Enrolling in Courses

Corrupti, nesciunt? Eligendi mollitia, temporibus, repellat reiciendis odit dolorem corporis exercitationem saepe non doloremque.

Choosing Ways Courses

Corrupti, nesciunt? Eligendi mollitia, temporibus, repellat reiciendis odit dolorem corporis exercitationem saepe non doloremque.

UpComing Events

Latest News

Blog_image
30 Apr 2019

વાર્ષિક પરિણામ

આદરણીય વાલીશ્રી, આજ રોજ શાળાનું વાર્ષિક પરિણામ આપવામાં આવેલ છે તે આપણી આ એપ્લિકે

Blog_image
27 Apr 2019

વાર્ષિક કાર્યક્રમ-2019

આદરણીય વાલીશ્રી, આવતીકાલ તા. 28-04-2019 ને રવિવારના રોજ શાળાનો વાર્ષિક કાર્યક્રમ

Free And Always Will be.

RECENT POSTS

Sidber Image
વાર્ષિક પરિણામ
ReadMore
Sidber Image
વાર્ષિક કાર્યક્રમ-2019
ReadMore
Sidber Image
ધોરણ-6 થી 12 ના પેપર જોવા બાબત
ReadMore