કેળવણી એ સરકારનું એક ખાતુ નથી પણ સરકાર એ કેળવણીની એક શાખા છે.

About Imageo

The Best High School

In some countries around the world, teachers and students take it for granted that education is easily accessible. After all, the classrooms are equipped with desks, chairs, white boards, writing utensils, books and so much more limited.

HUMANITIES

Instant access to materials geared toward helping.

SCIENCE

Instant access to materials geared toward helping.

SOCIAL SCIENCES

Instant access to materials geared toward helping.

TECHNOLOGY

Instant access to materials geared toward helping.

Who We are

The Best High School

Images

Finding Courses

Corrupti, nesciunt? Eligendi mollitia, temporibus, repellat reiciendis odit dolorem corporis exercitationem saepe non doloremque.

Enrolling in Courses

Corrupti, nesciunt? Eligendi mollitia, temporibus, repellat reiciendis odit dolorem corporis exercitationem saepe non doloremque.

Choosing Ways Courses

Corrupti, nesciunt? Eligendi mollitia, temporibus, repellat reiciendis odit dolorem corporis exercitationem saepe non doloremque.

UpComing Events

Latest News

Blog_image
01 Jan 1900

ધોરણ-12

ધોરણ-12 ના વિદ્યાર્થીઓનું આવતીકાલનું અંગ્રેજી વિષયનુંનું પેપર શાળામાં લેવામાં આવ

Blog_image
10 Mar 2021

મહા શિવરાત્રીની રજા બાબત

આદરણીય વાલીશ્રી, આવતીકાલ તા. 11-03-2021 ને ગુરુવારના રોજ "મહા શિવરાત્રી&quo

Free And Always Will be.

RECENT POSTS

Sidber Image
ધોરણ-12
ReadMore
Sidber Image
મહા શિવરાત્રીની રજા બાબત
ReadMore
Sidber Image
ધોરણ-12 આવતીકાલથી ONLINE સમય
ReadMore